An 12 Deireadh Fómhair 2022, shínigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, an t-ordú um thosach an Achta um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022. Socraítear leis an ordú an 1 Eanáir 2023 mar an dáta a gcuirfear tús leis an Acht ina iomláine.

Nuair a chuirfear tús leis, beidh ar fhostóirí san earnáil phríobháideach a bhfuil 250 fostaí nó níos mó acu bealaí foirmiúla tuairiscithe a bhunú chun go bhféadfaidh oibrithe imní faoi éagóir san áit oibre a thuairisciú. Ina theannta sin, beidh ar gach comhlacht poiblí a nósanna imeachta um nochtadh cosanta a athchóiriú chun cloí leis an Acht faoin dáta tosaithe.

Tosóidh Oifig nua an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta freisin ar 1 Eanáir 2023. Mar a fhoráiltear faoin Acht, beidh an tOmbudsman, an tUasal Ger Deering, ar an gcéad Choimisinéir um Nochtadh Cosanta.

Dúirt an tAire McGrath:

“Déanann an tAcht seo athchóiriú suntasach ar an gcreat dlíthiúil chun sceithirí a chosaint. Tugann sé níos mó cinnteachta d’oibrithe a thuairiscíonn éagóir go bhfiosrófar i gceart bhfaisnéis a nochtann siad. Neartaíonn sé freisin na cosaintí d’oibrithe a ngearrtar pionós orthu mar gheall ar imní a ardú faoi éagóir san áit oibre.

"Chuireann an tAcht ceanglais nua ar fhostóirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach ar bhfeidhm maidir le bealaí foirmiúla sceithireachta a oibriú. Déanann sé foráil freisin do bhunú Oifig nua an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta.

"Le linn dom an t-ordú a shíniú inniu agus an 1 Eanáir a shocrú mar dháta tosaithe na reachtaíochta, tá fógra á thabhairt agam d’fhostóirí ionas gur féidir leo na socruithe riachtanacha a dhéanamh maidir le comhlíonadh an Achta. Tugann sé dóthain ama don Choimisinéir um Nochtadh Cosanta freisin le bheith réidh le bheith in ann a oibleagáidí faoin Acht a chomhlíonadh.”

Leasaíonn an reachtaíocht nua an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 go mór agus foráiltear le haghaidh leathnú suntasach ar a raon feidhme pearsanta chun cosaintí d’oibrithe deonacha, scairshealbhóirí, comhaltaí boird agus iarratasóirí poist a áireamh dhen chéad uair.

Ceanglaítear leis an Acht freisin go gceanglófar ar eagraíochtaí san earnáil phríobháideach a bhfuil 50 fostaí nó níos mó acu cainéil agus nósanna imeachta foirmiúla a bhunú dá bhfostaithe chun nochtadh cosanta a dhéanamh, mar a dhéantar faoi láthair san earnáil phoiblí. Ceanglófar ar fhostóirí agus ar dhaoine forordaithe aitheantas a thabhairt, a fhiosrú agus aiseolas a thabhairt maidir le gach tuairisc a fhaightear trí na bealaí seo. Tá maolú i bhfeidhm d’fhostóirí a bhfuil idir 50 agus 249 fostaí acu: ní éileofar orthu bealaí tuairiscithe a bhunú go dtí an 17 Nollaig 2023.

Bunófar Oifig nua de chuid an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta in Oifig an Ombudsman chun tacú le feidhmiú na reachtaíochta nua ar an dáta céanna seo. Díreoidh an Coimisinéir nochtadh cosanta chuig an gcomhlacht is oiriúnaí nuair nach léir cén comhlacht atá freagrach. Glacfaidh an Coimisinéir freagracht freisin as gach nochtadh cosanta a sheoltar chuig Airí an Rialtais a tharchur chuig an údarás is iomchuí le haghaidh measúnaithe agus leantacha críochnúla.