An 21 Iúil 2022 shínigh an tUachtarán Michael D. Ó hUigín an Bille um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022 ina dhlí. Foráiltear leis an reachtaíocht seo do thrasuíomh Threoir AE 2019/1937 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais.

Leasaíonn an Bille an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 agus déanta foráil maidir le leathnú suntasach ar a raon feidhme pearsanta chun cosaintí d’oibrithe deonacha, scairshealbhóirí, comhaltaí boird agus iarratasóirí poist a áireamh den chéad uair.

Bunaítear leis an mBille freisin Oifig nua an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta in Oifig an Ombudsman chun tacú le feidhmiú na reachtaíochta nua. Díreoidh an Coimisinéir nochtadh cosanta chuig an eagraíocht is oiriúnaí nuair nach léir cén eagraíocht atá freagrach. Is é an aidhm a chinntiú go ndéileálfar go cuí le gach nochtadh cosanta. Glacfaidh an Coimisinéir freagracht freisin as gach nochtadh cosanta a sheoltar chuig Airí an Rialtais a tharchur chuig an údarás is oiriúnaí le haghaidh measúnaithe agus leantacha.