Sé ról Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta ná tuairiscí éagóra a sheoladh chuig an eagraíocht chuí de réir an Achta um Nochtadh Cosanta. I gcásanna áirithe, déanfaidh an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta féin tuairisc ar éagóir a mheas agus leanfaidh sé ar aighaidh lena himscrúdú muna bhfuil aon eagraíocht chuí eile ar fáil.

Is féidir leis an gCoimisinéir tuairisc ar éagóir a fháil:

  • go díreach ó oibrí; nó
  • ó Aire Rialtais, a bhfuil an dualgas air á seoladh chuig an gCoimisinéir laistigh de dheich lá óna hadmháil; nó
  • ó ‘dhuine ceaptha’ i gcásanna áirithe.

Ní chiallaíonn seoladh ar aghaidh tuairisce faoi éagóir líomhnaithe ag an gCoimisinéir gur Nochtadh Cosanta chun críocha an Achta um Nochtadh Cosanta í an tuairisc.

Tuairisc a thabhairt don Choimisinéir um Nochtadh Cosanta

Is féidir leat do thuairisc a chur chugainn – Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta – más rud é tar éis duit na roghanna atá ar fáil a mheas, níl sé soiléir duit nó níl a fhios agat, cé leis a dhéanfaidh tú nochtadh déan teagmháil linn . Is féidir leat freisin úsáid a bhaint as ár bhfoirm in-íoslódáilte chun cabhrú leat.

I bhformhór na gcásanna, cuirfidh an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta do thuairisc ar éagóir ar aghaidh  don duine ceaptha is oiriúnaí.

Ionas go bhféadfaí tuairisc chuig an gCoimisinéir a mheas mar nochtadh cosanta, ní mór duit na gnáth-choinníollacha a chomhlíonadh agus ní mór duit a chreidiúint le réasún gur fíor go substaintiúil iad an t-eolas atá á nochtadh agat agus gach líomhain atá á dhéanamh agat. Déanfaimid a fháil amach an bhfuil duine ceaptha oiriúnach ar fáil chun déileáil le do thuairisc agus, sa chás go bhfuil, seolfaimid do thuairisc chuige. Ní dhéanfaimid an méid atá le rá agat i do thuairisc a scrúdú ná cibé go gcáilíonn nó nach gcáilíonn sé le haghaidh cosanta sula gcuirimid ar aghaidh chuig duine eile í.

Tá tuilleadh eolais faoi Nochtadh Cosanta ar fáil ag: 

Más mian leat tuairisc a thabhairt ó bhéal, is féidir leat glaoch a chur ar ár n-uimhir teileafóin ar leith.

Ní dhéantar glaonna gutháin a thaifeadadh ag an Oifig seo.

 

An Coimisinéir um Nochtadh Cosanta

Sé Ger Deering an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta.

 

Sé Ger Deering an tOmbudsman, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis faoin gComhshaoil chomh maith. Mar Ombudsman, tá Ger freisin ina bhall den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus den Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.

Ard-Stiúrthóir

Sí Elaine Cassidy Ard-Stiúrthóir Oifig Choimisinéir na Nochtadh Cosanta. Sí Elaine Ard-Stiúrthóir Oifig an Ombudsman freisin.

Seirbhísí Tacaíochta

Cuirtear na seirbhísí tacaíochta de chuid Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, ar nós TFC, Acmhainní Daonna, Airgeadas, Cumarsáid agus Dlí, ar fáil ag Oifig an Ombudsman.

Coimeádtar gach eolas a bhaineann le cásobair, cinnteoireacht agus sonraí pearsanta a bhailítear trí gach gné dár gcuid feidhmeanna scartha óna chéile agus níl rochtain orthu ach ag na baill foirne atá ag obair sa réimse sin ar leith. Tugann an cur chuige seo neamhspleáchas feidhmiúil dúinn inár gcuid croí-oibre ach, ag an am céanna, ligeann sé dúinn na tairbhí na scála a bhaint amach as bheith ag obair mar chuid d'eagraíocht níos mó trí rochtain a chur ar fáil ar sheirbhísí ar leith an TFC, na n-Acmhainní Daonna, an Aigreadais agus an Dlí .