Rúndacht

Sa chás go bhfaigheann an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta tuairisc maidir le héagóir faoin Acht um Nochtadh Cosanta, ní nochtfaimid faisnéis, ónar féidir céannacht an duine tuairiscithe a bhaint amach, do dhuine eile seachas na daoine a mheasaimid a bheith riachtanach le réasún chun tuairiscí a fháil, a tharchur nó chun obair leantach a dhéanamh orthu.  I measc na ndaoine a mheasaimid a bheith riachtanach le réasún beidh duine forordaithe nó duine feiliúnach eile, a d’fhéadfadh d’fhostóir a bheith san áireamh i gcúinsí teoranta áirithe. 

Cuir glaoch orainn más mian leat do chuid ábhar imní a phlé sula ndéanfaidh tú tuairisc ar éagóir.  Ní bheidh ort d’ainm ná aon fhaisnéis phearsanta a chur in iúl dúinn.

Ní bheidh feidhm ag rúndacht ach oiread sna cásanna seo a leanas: 

 • Go dtoilíonn tú le nochtadh;

 • I gcás gur oibleagáid riachtanach agus chomhréireach é an nochtadh arna fhorchur le dlí i gcomhthéacs imscrúduithe agus imeachtaí breithiúnacha; nó

 • Is féidir linn a thaispeáint go:

  • Rinneamar gach beart réasúnta chun nochtadh a sheachaint; nó

  • Creidimid le réasún go bhfuil gá le nochtadh chun riosca tromchúiseach do shlándáil an stáit, do shláinte phoiblí, do shábháilteacht phoiblí nó don chomhshaol a chosc.  

 • I gcás ina gceanglaítear le dlí nochtadh a dhéanamh.  

 • Measaimid gur gá dul i dteagmháil le daoine eile chun tuairiscí a fháil, a tharchur nó chun obair leantach a dhéanamh ina leith.

Sa chás go nochtaimid do chéannacht nó d’fhaisnéis as a bhféadfaí do chéannacht a bhaint amach i gcomhthéacs imscrúduithe nó imeachtaí breithiúnacha nó chun riosca tromchúiseach a chosc, tabharfar fógra duit i scríbhinn mura gcuirfeadh nochtadh na faisnéise sin an méid seo a leanas i mbaol:    

 • imscrúdú éifeachtach ar an éagóir ábhartha lena mbaineann; nó  

 • riosca tromchúiseach do shlándáil an Stáit, don tsláinte phoiblí, don tsábháilteacht phoiblí nó don chomhshaol a chosc; nó

 • cosc a chur le coireacht nó cion coiriúil a ionchúiseamh.

Cosnóimid céannacht aon duine lena mbaineann chomh fada agus a bhíonn aon imscrúdú a chuirtear i gcrích de bharr tuarascála ar siúl. Ní chuireann sé seo bac ar nochtadh i gcás ina measaimid le réasún go bhfuil sé riachtanach chun críocha an Achta um Nochtadh Cosanta nó i gcás ina bhfuil sé údaraithe nó riachtanach ar shlí eile de réir dlí.   

Is éard is ciall le duine lena mbaineann ná duine nádúrtha nó dlithiúil dá dtagraítear i dtuarascáil mar dhuine a gcuirtear an éagóir ábhartha ina leith nó a bhfuil baint ag an duine sin leis.

Cosaint Sonraí

Tá Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta faoi réir an Achta um Chosaint Sonraí 2018 agus an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, faoi réir eisceachtaí a leagtar amach san Acht um Nochtadh Cosanta.

Tá meas iomlán ag Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta ar do cheart chun príobháideachta. Déileálfar le do shonraí pearsanta leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018 (“Reachtaíocht Cosanta Sonraí”).  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Ráiteas Príobháideachais na hOifige anseo LINK. 

Comhroinneann Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, Oifig an Ombudsman agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn (nuair a bhunaítear iad). Áirítear ar na seirbhísí sin cóiríocht, airgeadas, acmhainní daonna, cumarsáid, teicneolaíocht dlí agus faisnéise (TFC).  Is rialaitheoir comhpháirteach é OPDC a mhéid a bhaineann le sonraí pearsanta a bhaineann le seirbhísí comhroinnte den sórt sin.  

Foráiltear in Alt 16B(1) den Acht um Nochtadh Cosanta do shrianta ar oibleagáidí áirithe d’Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta agus ar chearta áirithe d’ábhair sonraí faoin Reachtaíocht um Chosaint Sonraí a mhéad agus is gá agus is i gcomhréir leis na críocha seo a leanas:

 • na cuspóirí tábhachtacha a bhaineann le leas ginearálta an phobail a chosaint, agus

 • cosaint an duine is ábhar do na sonraí nó cosaint cearta agus saoirse daoine eile, agus

 • a mhéad agus is gá, agus chomh fada agus is gá aghaidh a thabhairt agus cosc a chur ar iarrachtaí bac a chur ar thuairisciú nó bac nó moill a chur ar bhearta leantacha, go háirithe imscrúduithe, nó ar na iarrachtaí chun céannacht an duine tuairiscithe a aimsiú.

Gan dochar do ghinearáltacht alt 16B(1), measfar srian ar cheart nó ar oibleagáid faoin bhfo-alt sin a bheith riachtanach agus comhréireach i gcás go bhféadfar, le feidhmiú an chirt nó le comhlíonadh na hoibleagáide:

 • gur gá faisnéis a nochtadh a d’fhéadfadh an duine tuairiscithe a shainaithint i gcás ina mbeadh an nochtadh sin contrártha d’alt 16 den Acht um Nochtadh Cosanta, nó

 • dochar a dhéanamh don obair leantach éifeachtach, lena n-áirítear aon imscrúdú ar an éagóir ábhartha lena mbaineann.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha againn agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis nó léi trí ríomhphost chuig dataprotection@ombudsman.ie. Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, a chuimsíonn Oifig an Choimisiúin um Nochtadh Cosanta, Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn (nuair a bhunaítear é).