Iarratas a dhéanamh ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Ba chóir iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a chur chuig an seoladh seo a leanas:

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol  
Oifig Choimisinéir na Nochtuithe 
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Is í an Rúnaíocht a phléifidh le hiarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a chuirtear chuig an Oifig.  

Tá an tOmbudsman i seilbh oifigí an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil agus an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta araon. Cé go roinntear seirbhísí nó áiseanna áirithe ‘sa bhaile’ idir an dá oifig, tá foireann ar leith ag gach oifig atá ainmnithe chun a gcuid feidhmeanna a chur i gcrích ar bhealach neamhspleách.  Nuair a dhéantar iarratas ar fhaisnéis faoi na Rialacháin AIE, ní mór duit:

  • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin AIE agus é a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach (info@opdc.ie)

  • do shonraí teagmhála a chur ar fáil

  • i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis chomhshaoil atá ag teastáil a lua, agus foirm agus modh rochtana inmhianaithe a shonrú

De ghnáth, cuirfear an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de mhí amháin tar éis é a fháil.

Céard is féidir liomsa a dhéanamh má táim míshásta leis an gcinneadh a dhéantar faoi m’iarratas?

Má mheasann tú gur diúltaíodh do bhuniarratas ar fhaisnéis chomhshaoil go hiomlán nó go páirteach, nó nár déileáladh leis i gceart ar shlí eile de réir fhorálacha na Rialachán AIE, is féidir leat iarraidh ar an Oifig athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar an gcinneadh. Ní mór an t-iarratas seo a dhéanamh tráth nach déanaí ná mí amháin ón dáta a fhaigheann tú an cinneadh ón Oifig.  Is ball foirne nach bhfuil baint aige leis an gcéad chinneadh a dhéanfaidh an t-athbhreithniú, agus atá den ghrád céanna leis an gcéad chinnteoir, nó níos sinsearaí ná an chéad chinnteoir.

Ní ghearrfar aon táille ar phróiseas an athbhreithnithe inmheánaigh.

Eiseofar toradh scríofa an athbhreithnithe chugat, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den sórt sin, laistigh de mhí amháin ón dáta a fhaightear an t-iarratas, ag cur in iúl duit an cinneadh, an chúis atá leis an gcinneadh agus an ceart atá agat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil.

Táillí

Níl aon táille tosaigh ag teastáil nuair a dhéantar iarratas AIE chuig an Oifig seo. Féadfaidh an Oifig, áfach, táille réasúnta a ghearradh as faisnéis chomhshaoil a sholáthar i gcomhréir leis na Rialacháin. Tá táille tháscach leagtha síos ag an Oifig mar seo a leanas:

  • Má theastaíonn cóipeanna crua ón iarratasóir, d’fhéadfadh táille EUR 0.04 in aghaidh an bhileog a bheith i gceist, ag brath ar mhéid na faisnéise atá san iarratas.

Cuirfear sonraí na muirear, más ann dóibh, ar an eolas sa litir chinnidh. Cuirfidh an Oifig do chúinsí pearsanta san áireamh agus aon táillí a d’fhéadfadh a bheith i gceist á ríomh.

Cén chaoi a chuirfeadh an Oifig eolas ar fáil saor in aisce?

  • Féadfar táillí i ndáil le faisnéis a sholáthar a tharscaoileadh i gcás ina meastar an costas a bheith níos lú ná €10.00
  • Sa chás go bhfuil iarrthóirí in ann amharc ar na cáipéisí riachtanacha ar an suíomh ag an Oifig, ní ghearrfar aon táille as rochtain a fháil ar na taifid seo.
  • Is féidir rochtain leictreonach a chur ar fáil d’iarrthóirí saor in aisce trí ríomhphost

Cúnamh chun iarrataí a dhéanamh

Tá treoir maidir le feidhmeanna na hOifige agus maidir leis taifid atá á gcoinneáil aici siúd ar fáil sa Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise. Má bhíonn aon cheist agat, is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach Faisnéise ar an nguthán ag 01 639 5650, nó ríomhphost a sheoladh chuig info@opdc.ie

Pointe faisnéise

Is pointe faisnéise é an suíomh gréasáin seo chun críche Threoir AIE. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise comhshaoil uait, is féidir leat iarratas AIE a chur isteach nó teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Faisnéise, mar atá leagtha amach thuas.

Tuilleadh faisnéise

Tá tuilleadh eolais ghinearálta ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2018, lena n-áirítear eolas cúlra faoin reachtaíocht, foilseacháin úsáideacha agus naisc chuig comhlachtaí ábhartha eile ar fáil sa rannán AIE de shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.