Iarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh

Is í an Rúnaíocht a phléifidh le hiarratais ar ar Shaoráil Faisnéise a chuirfear chuig an Oifig 

Tá an tOmbudsman i seilbh oifigí an Choimisinéara Faisnéise agus an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta araon.  Cé go roinntear seirbhísí nó áiseanna áirithe ‘sa bhaile’ idir an dá oifig, tá foireann ar leith ag gach oifig atá ainmnithe chun a gcuid feidhmeanna a chur i gcrích ar bhealach neamhspleách.

Céard iad na taifid ar féidir liom a iarraidh?

Ní féidir taifid atá i seilbh aon duine seachas Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta a lorg tríd an láithreán gréasáin seo. Más mian leat rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh comhlachta phoiblí, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an gcomhlacht sin. Mar shampla, más mian leat taifid faoi do chúrsaí cánach, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus más mian leat taifid faoi ábhar polasaí sa Roinn Oideachais, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an Roinn sin.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Is féidir teacht ar an Acht um Shaoráil Faisnéise (Acht SF 2014) ag: Law Reform

Tá Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta eisiata go páirteach ón Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.  Ciallaíonn sin nach bhfuil taifid na hOifige, seachas na taifid sin a bhaineann le riarachán ginearálta, clúdaithe ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. 

Céard iad na taifid in Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta a chlúdaítear?

Clúdaítear taifid faoi riarachán ginearálta na hOifige leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

An chaoi le hiarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh

Scríobh chugainn ag rá go bhfuil tú ag déanamh iarrata faoin Acht SF 2014. Ba chóir duit d'iarraidh a sheoladh chuig:

an Oifigeach SF,
Oifig Choimisinéir na Nochtuithe,
6 Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W773,

nó le info@opdc.ie.

Mar is féidir leatsa cuidiú linne déileáil le d’iarratas

Má tá taifead á lorg agat, ba chóir duit an oiread eolais agus is féidir a chur ar fáil chun gur féidir linn é a aimsiú. Más mian leat é a fháil i bhformáid ar leith (e.g. fótachóip, tras-scríbhinn, diosca ríomhaire; nó más mian leat é a scrúdú) ba cheart duit é sin a lua go soiléir i d’iarratas. Má tá leasú ar thaifead á lorg agat, ba cheart an taifead lena mbaineann agus an leasú atá ag teastáil a shainaithint d’iarratas. Ba cheart duit fianaise a chur ar fáil freisin go bhfuil an leasú riachtanach.

Mar a chuideoimid leatsa iarratas a dhéanamh

Deirtear san Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 gur chóir don chomhlacht poiblí (Saoráil Faisnéise) cabhrú le duine atá ag lorg taifid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Luaitear ann gur cheart cabhair a chur ar fáil i gcás ina bhfuil an t-iarrthóir faoi mhíchumas. Féadfaidh an Oifig seo teagmháil a dhéanamh leat chun d’iarratas a shoiléiriú leat.

An éigean dom táille a íoc?

I gcúinsí faoi leith gearrtar táillí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Níl aon táille i gceist chun iarratas tosaigh FOI a dhéanamh; is é an táille ar athbhreithniú inmheánach ná EUR 30, nó EUR 10 do shealbhóir cárta leighis. Má tá táille iníoctha maidir le hathbhreithniú inmheánach leis an Oifig seo, féadfaidh tú íoc le seic, le dréacht bainc nó le hordú poist.

Cé chomh fada agus a thógfaidh sé?

Nuair a fhaigheann an Oifig seo iarratas, is féidir léi tréimhse atá chomh fada le ceithre seachtaine a ghlacadh sula ndéanfaidh sí cinneadh. Eiseofar an cinneadh chugat i scríbhinn agus sonrófar inti go bhfuiltear ag glacadh le d’iarratas, nó go bhfuiltear ag leathghlacadh leis, nó go bhfuiltear ag diúltú dó. Tabharfar inti an t-údar/na húdair leis an gcinneadh freisin.

 

Céard a tharlóidh má tá mé míshásta leis an gcinneadh?

Mura bhfuil tú sásta leis an mbreith nó mura bhfuil cinneadh faighte agat tar éis na gceithre seachtaine (tugtar diúltú do d’iarraidh FOI gan freagra a thabhairt) is é do chéad chéim eile iarratas a dhéanamh ar ‘athbhreithniú inmheánach’.

Is éard is ‘athbhreithniú inmheánach’ ann ná meicníocht achomhairc laistigh den Oifig seo a dhéanfaidh oifigeach atá níos sinsearaí ná an duine a rinne an cinneadh ar d’iarratas bunaidh. Chun athbhreithniú inmheánach a iarraidh, ní mór duit scríobh chuig an Oifig seo ag tagairt don chinneadh a fuarthas (má rinneadh ceann) agus a rá go bhfuil achomharc athbhreithnithe inmheánaigh á dhéanamh agat. Ní féidir leat aon saincheisteanna eile a ardú i d’achomharc ar athbhreithniú inmheánach. Is é an t-aon chuspóir atá leis an athbhreithniú ná go ndéanfadh oifigeach eile athmhachnamh ar an gcinneadh ar d’iarratas bunaidh amháin. Tá trí seachtaine ag an Oifig seo chun cinneadh a dhéanamh ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach.

Má tá tú míshásta le cinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú laistigh de shé mhí chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Féadfaidh tú athbhreithniú a lorg freisin ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise mura bhfuil freagra faighte agat ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 3 seachtaine.

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig suíomh gréasáin Oifig an Choimisinéara Faisnéise  www.oic.ie.

Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise

Intreoir

Ceanglaítear in Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (ASF), 2014 ar chomhlachtaí poiblí faisnéis a chur ar fáil faoina struchtúir, faoina bhfeidhmeanna, faoina gcumhachtaí agus faoi na seirbhísí a chuireann siad ar fáil don phobal chomh maith le sonraí faoi na cineálacha taifead atá ina seilbh acu agus faoi na nósanna imeachta agus na cleachtais a fheidhmíonn siad. Tugtar Scéim na bhFoilseachán air seo. Is é cuspóir na Scéime ná faisnéis faoi chomhlachtaí poiblí a fhoilsiú lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise chun níos mó oscailteachta, trédhearcachta agus cuntasachta a chothú.

Tá an Scéim Foilsitheoireachta d’Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta leagtha amach thíos.

Coinnítear an t-eolas thíos cothrom le dáta agus, más gá, cuirfear cóip chrua ar fáil lena bhreathnú trí choinne.

 

Eolas faoi Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta

 

Cé muide agus céard a dhéanaimid

Is é príomhfheidhm Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta a chinntiú go bhfaigheann do thuairisc ar éagóir chuig an ‘duine forordaithe’ is cuí, mar atá leagtha amach faoin Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022.

Bunú

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta (an Oifig) faoin Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú).

Tá an Oifig faoi stiúir an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta (an Coimisinéir) agus is comhlacht poiblí í féin chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise. Dá réir sin, is féidir rochtain a fháil ar a thaifid, faoi réir eisceachtaí áirithe, trí iarraidh ASF.

Róil agus Freagrachtaí

Is iad ról agus freagrachtaí na hOifige na ceanglais a leagtar síos faoin Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) a chomhlíonadh. Is é príomhról na hOifige a chinntiú go seoltar do thuairisc ar éagóir go díreach chuig an eagraíocht is oiriúnaí.

Maidir le freagrachtaí um Shaoráil Faisnéise (ASF), is comhlacht atá eisiata go páirteach í an Oifig chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise) (mar a fhoráiltear i Sceideal 1, alt 6, Cuid 1 den Acht sin).

Ciallaíonn sé sin nach gceanglaítear le dlí taifid atá i seilbh na hOifige agus a bhaineann le hachomhairc shonracha (seachas taifid a bhaineann le riarachán ginearálta fheidhmeanna na hOifige) a chur ar fáil don phobal.

 

Feidhmeanna an Choimisinéara

Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna an Choimisinéara:

 • Tuairiscí ar éagóir a tharchur chuig an eagraíocht is oiriúnaí.
 • Imscrúduithe a dhéanamh ar thuairiscí mar dhuine dála deiridh forordaithe nuair nach bhfuil aon eagraíocht chuí eile ann.

 

Taifid atá i seilbh na hOifige

Tagann raon na dtaifead atá i seilbh na hOifige faoi na catagóirí leathana seo a leanas (d’fhéadfadh forluí a bheith ann)

 

Taifid Riaracháin Inmheánaigh

 • Treoirlínte agus Ciorcláin na Státseirbhíse/na Seirbhíse Poiblí
 • Clúdach Meán Foilsithe, lena n-áirítear gearrthóga preasa
 • Óráidí agus Cur i láthair an Choimisinéara/fhoireann na hOifige
 • Teagmhálacha le comhlachtaí poiblí, lena n-áirítear ainmneacha na n-oifigeach idirchaidrimh do gach comhlacht a chumhdaítear leis an Acht
 • Nótaí agus miontuairiscí cruinnithe bainistíochta agus doiciméid ghaolmhara
 • Taifid a bhaineann le tuarascálacha a fhoilsiú e.g. tuarascálacha bliantúla, lena n-áirítear taifid a bhaineann le haistriúchán, tairiscint, dearadh agus priontáil
 • Suíomh gréasáin an Choimisinéara a bhainistiú
 • Athbhreithnithe cáis a bhainistiú
 • Staitisticí
 • Iarratais ASF ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Iarratais AIE ar rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh na hOifige
 • Iarratais ón Acht um Chosaint Sonraí ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Fiosrúcháin ghinearálta agus comhfhreagras

Polasaí

 • Teagmháil leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • Teagmhálacha le Coistí Oireachtais
 • Cinntí/Comhfhreagras le hoifigí coibhéiseacha i ndlínsí eile

Reachtaíocht agus ábhar gaolmhar

 • Plé leis an Aonad Athchóirithe an Rialtais sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le feidhmiú an Achta um Nochtadh Cosanta agus an t-athbhreithniú ar an gcreat um Nochtadh Cosanta 
 • Plé le comhlachtaí poiblí maidir le feidhmiú na nAchtanna um Nochtadh Cosanta

Treoracha Foirne/Treoirlínte

 • Nósanna imeachta chun tuairiscí ar éagóir a láimhseáil
 • Lámhleabhair nós imeachta TFC
 • Ábhair ionduchtúcháin do bhaill foirne nua
 • Socruithe idirchaidrimh le comhlachtaí poiblí

Athbhreithnithe/Imscrúduithe ag an gCoimisinéir

 • Cumarsáid leis an tuairisceoir, leis an eagraíocht agus le haon tríú páirtithe ábhartha
 • Taifid a bhaineann le tuarascálacha atá á n-athbhreithniú ag an gCoimisinéir
 • Aighneachtaí ó pháirtithe lena mbaineann i dtaca le hathbhreithniú/imscrúdú
 • Comhairle dlí curtha ar fáil don Oifig
 • Taifid eile a bhaineann le hathbhreithnithe agus le himscrúduithe, lena n-áirítear sonraí maidir le clabhsúr cásanna, imscrúduithe, anailís, barúlacha ó oifigigh na hOifige
   

Socruithe Rialachais agus Bainistíochta

Tá an Oifig seo tiomanta do struchtúir, próisis agus córais dea-chleachtais a thacaíonn le feidhmiú rathúil dualgas ar bhealach eiticiúil, cuntasach, trédhearcach agus éifeachtach. Tá sonraí faoi shocruithe rialachais na hOifige le fáil ina doiciméad Chreat Rialachais Chorparáidigh, ina leagtar amach na córais, na prionsabail agus na próisis trína bhfuil an Oifig á stiúradh agus á rialú.

 

Pleananna Corparáideacha & Straitéisí

Rannchuidíonn an Oifig le Ráiteas Straitéise níos leithne Oifig an Ombudsman (ar a bhfuil an Oifig lonnaithe) agus tá sí á treorú aici.

Tuarascáil Bhliantúil

Tá Tuarascálacha Bliantúla na hOifige ar fáil ar an suíomh gréasáin ag Tuarascálacha Bliantúla.

Struchtúr Eagrúcháin

Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Corparáideacha & Seachtracha

Coimisinéir:

Ger Deering

Ard-Stiúrthóir:

Elaine Cassidy

Imscrúdaitheoirí Sinsearacha:

Sean Garvey (Príomhoifigeach)

Imscrúdaitheoirí:

1 Príomhoifigeach Cúnta

Oifigigh Imscrúdaithe:

2 Oifigeach Feidhmiúcháin 

 

 

Grádú Pá

Feidhmíonn an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta freisin mar Ombudsman, mar Choimisinéir Faisnéise agus mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Is ball ex officio den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO), an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, an Coimisiún Reifrinn agus an Coimisiún um Thoghlaigh é an Coimisinéir. Tá a thuarastal coibhéiseach le tuarastal Ard-Rúnaí III de chuid na Státseirbhíse.

Ar an gcaoi chéanna, feidhmíonn an tArd-Stiúrthóir mar Ard-Stiúrthóir Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil. Is é tuarastal Rúnaí Cúnta sa Státseirbhís an tuarastal.

Is féidir teacht ar scálaí tuarastail státseirbhísigh sa chiorclán atá ar fáil ag an nasc seo a leanas:

Tuarastail ón Ard-Rúnaí chuig Oifigeach Cléireachais

 

Suíomh na hOifige

Tá an Oifig suite ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Uaireanta Oscailte: idir 9.15 agus 5.00 Dé Luain go Dé hAoine.

Is féidir treoracha chuig an Oifig a fháil anseo: Déan teagmháil linn

 

Sonraí Teagmhála

Post: Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, 6 Ardán Phort an Iarla,  Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Guthán: 01 639 5689

Ríomhphost info@opdc.ie

 

Fiosrúcháin ó na Meáin

Déan teamgháil le David Nutley, Cumarsáid, Oifig an Ombudsman

Guthán: 01 639 5610 nó 086 023 1420

Ríomhphost david.nutley@ombudsman.ie

 

Cairt an Chustaiméara

Leagtar amach sa Chairt um Sheirbhís do Chustaiméirí ár dtiomantais agus na caighdeáin seirbhíse lenar féidir leat a bheith ag súil uainn. Is féidir leat teacht ar an eolas sin anseo.

 

Cód Cleachtais

Is státseirbhísigh i Státseirbhís an Stáit iad foireann na hOifige agus dá bhrí sin tá siad faoi cheangal ag Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse.

 

Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil don Phobal

An chaoi ar féidir rochtain a fháil ar ár seirbhís

Is féidir tuairiscí ar éagóir a sheoladh go díreach chuig ár nOifig chuig ár seoladh poist, nó trí ríomhphost chuig disclosures@opdc.ie. Is féidir leat ár bhfoirm in-íoslódáilte a úsáid chun cabhrú leat.

Más mian leat tuairisc a dhéanamh ó bhéal, is féidir leat é sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as ár n-uimhir theileafóin shainiúil — 01 639 5650

Ní bhíonn comhráite gutháin á dtaifeadadh ag an Oifig seo. 

 

Cé mhéad a chosnaíonn sé chun rochtain a fháil ar ár seirbhís

Cuireann an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta seirbhís saor in aisce ar fáil.

 

Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mórthograí beartais

An chaoi a ndéanaimid cinntí

Ní chuireann an Oifig beartas poiblí ar fáil.  Tugann an Coimisinéir tuairimí ó am go chéile, áfach, maidir le tograí beartais ábhartha.

 

Eolas Airgeadais

Eolas Airgeadais

Le vóta 19 (Oifig an Ombudsman) maoinítear gníomhaíochtaí eagraíochta a chuimsíonn Oifig an Ombudsman agus an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (Clár A); An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, lena n-áirítear an fheidhm Brústocaireachta a Rialáil (Clár B); agus Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (Clár C).

Comhlíonann na hoifigí seo feidhmeanna reachtúla ar leithligh agus ar leithligh: mar sin féin, feidhmíonn siad mar ghníomhaireacht chónasctha amháin faoi Vóta amháin agus mar Oifigeach Cuntasaíochta agus bord bainistíochta corparáideach amháin a bhainistíonn an eagraíocht agus ag an am céanna a chosnaíonn agus a chaomhnaíonn neamhspleáchas agus feidhmeanna reachtúla gach ceann de na comhchodanna. Tá a líon foirne féin ag gach oifig ach roinntear na feidhmeanna airgeadais, acmhainní daonna, cóiríochta agus teicneolaíochta faisnéise idir na hoifigí go léir.

Cuntas Leithreasa C&AG d’Oifig an Ombudsman

Ag deireadh gach bliana airgeadais, ní mór do gach roinn cuntas a ullmhú ar a dtugtar an Cuntas Leithreasa. Tugann an Cuntas Leithreasa sonraí ar an táirgeacht don bhliain i gcoinne an mhéid a sholáthair Dáil Éireann.  Is féidir teacht ar Chuntas Leithreasa 2020 anseo.

 

Meastacháin Leasaithe

Is leagan mionsonraithe de Mheastacháin Lae an Bhuiséid iad Meastacháin Athbhreithnithe agus áirítear iontu faisnéis ar chaiteachas laistigh de chláir aonair chomh maith leis an leithdháileadh airgeadais foriomlán dár nOifig. Áirítear leis na Meastacháin Athbhreithnithe freisin príomh-mhéadrachtaí aschuir ardleibhéil, táscairí comhthéacs agus tionchair. Soláthraíonn siad seo eolas ar ár gcaiteachas agus ar an tionchar atá ag an gcaiteachas. Is féidir breathnú ar na Meastacháin Athbhreithnithe d’Oifig an Ombudsman anseo.

 

Soláthar

Eolas faoi Sholáthar

Tagraíonn soláthar poiblí don phróiseas trína gceannaíonn comhlachtaí poiblí oibreacha, earraí nó seirbhísí ó sholáthraithe atá roghnaithe acu chun na críche sin. Cuimsíonn sé earraí nó seirbhísí gnáthaimh a cheannach go conarthaí mórscála do thionscadail bhonneagair agus tá raon leathan agus éagsúil d’údaráis chonraitheoireachta i gceist leis.

Is féidir Polasaí Soláthair na hOifige a fháil anseo.

Seo a leanas naisc chuig treoirdhoiciméid do sholáthraithe:

 

Íocaíochtaí os cionn €20,000

Tá gealltanas sa Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí go bhfoilseofar gach ordú ceannaigh ar €20k nó os a chionn ar líne. Foilsíonn an Oifig an fhaisnéis seo ar bhonn ráithiúil Féach ar ár nOrduithe Ceannaigh atá os cionn €20,000 (comhad Excel)

 

Loga Nochta Saorála Faisnéise agus Faisnéis Eile le Foilsiú go Rialta

Loga Nochta Saorála Faisnéise

Is féidir liosta de gach iarratas neamhphearsanta um Shaoráil Faisnéise a fuair an Oifig ón 3 Eanáir 2022 a fheiceáil anseo:

 

Iarratais ASF ar an Oifig

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá aon duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar shlí eile.  I gcoitinne, tá ceart ag duine:

 1. Rochtain a fháil ar thaifid atá á gcoinneáil ag an Oifig.
 2. Faisnéis phearsanta, a bhaineann leis an duine féin, atá i seilbh na hOifige a cheartú, i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach.
 3. Rochtain ar chúiseanna a bhaineann le cinntí a dhéanann an Oifig a théann i bhfeidhm go díreach ar an duine féin.

Ní chlúdaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise gach taifead atá i seilbh na hOifige. Is comhlacht páirt-eisiata í an Oifig chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise) (mar a fhoráiltear i Sceideal 1, alt 6, Cuid 1 den Acht sin). Ciallaíonn sé sin nach gceanglaítear le dlí taifid atá i seilbh na hOifige agus a bhaineann le hachomhairc shonracha (seachas taifid a bhaineann le riarachán ginearálta fheidhmeanna na hOifige) a chur ar fáil don phobal.

Ba chóir iarratais ASF a bhaineann le taifid na hOifige a chur faoi bhráid:

Damien Cahill
ASF Liaison Officer
Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta,
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Guthán: 01 639 5650, Ríomhphost: info@opdc.ie

Ba chóir iarratais a dhéanamh i scríbhinn agus ba chóir a shonrú go bhfuil siad á ndéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir an fhoirm ina bhfuil na taifid á lorg — e.g. fótachóipeanna/diosca — a lua san iarratas. Chun gur féidir na taifid atá á lorg a shainaithint, ba cheart d’iarrthóirí cur síos chomh mionsonraithe agus is féidir ar na taifid. Más féidir, ba chóir uimhir theagmhála is féidir a úsáid le linn uaireanta oifige a chur ar fáil chun sonraí iarratais ASF a shoiléiriú. Cabhróidh foireann na hOifige le hiarratas ASF a chur le chéile, más gá.

Déanfaidh an Oifig iarratas a admháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise laistigh de choicís. Áireofar leis sin fógra a thabhairt, sa chás nach bhfuil an t-iarrthóir sásta leis an gcinneadh um Shaoráil Faisnéise a eisíodh, go bhfuil an ceart ann athbhreithniú inmheánach ar an mbreith a iarraidh. Eiseofar an cinneadh laistigh de cheithre seachtaine.

An ceart chun Athbhreithniú Inmheánach ar Chinneadh

Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise do cheart chun athbhreithniú inmheánach a fháil ar chinntí comhlachtaí poiblí. Is féidir athbhreithniú inmheánach a iarraidh sa chás go bhfuil iarratas Saorála Faisnéise diúltaithe nó deonaithe go páirteach nó sa chás go bhfuil rochtain curtha siar. Is féidir athbhreithniú inmheánach a iarraidh freisin i gcás ina ndíospóidtear an cineál rochtana nó leibhéal na dtáillí a ghearrtar. Meastar gur tharla diúltú d’iarratas Saorála Faisnéise i gcás nár eisíodh breith laistigh de cheithre seachtaine tar éis an t-iarratas Saorála Faisnéise a fháil.

Ba cheart iarratais  ar athbhreithniú inmheánach ar chinntí na hOifige a dhéanamh, i scríbhinn, chuig:

Damien Cahill
ASF Liaison Officer
Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta,
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Guthán: 01 639 5650, Ríomhphost: info@opdc.ie

a chinnteoidh go ndéanfaidh oifigeach an t-athbhreithniú ag leibhéal níos airde ná an t-oifigeach a rinne an cinneadh bunaidh ASF. Ba cheart iarraidh den sórt sin a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ón gcinneadh bunaidh. Ní mór an cinneadh tar éis athbhreithniú inmheánach a eisiúint laistigh de thrí seachtaine tar éis é a fháil.

Faisnéis arna foilsiú ag an Oifig

Tá sé i gceist leis an Acht um Shaoráil Faisnéise rochtain a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí nach bhfuil ar fáil go rialta ar bhealaí eile. Tá an fhaisnéis seo a leanas maidir le gníomhaíochtaí agus feidhmeanna na hOifige ar fáil ar ár láithreán gréasáin gan an tAcht um Shaoráil Faisnéise a úsáid.

Tuarascálacha Bliantúla

Cuireann an Coimisinéir tuarascáil faoi bhráid an Oireachtais gach bliain maidir le gníomhaíochtaí na hOifige le linn na bliana roimhe sin. Tá tuarascálacha bliantúla ar fáil ó:

 • An Oifig ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
 • Ar ár suíomh gréasáin ag Tuarascálacha Bliantúla

 

Tuarascáil Bhliantúil 2020 maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh

I.R. Uimh. 426/2014 — Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Éifeachtúlacht Fuinnimh), 2014

Faoi théarmaí na Rialachán seo, ní mór ídiú fuinnimh agus feidhmíocht na n-eagraíochtaí uile san earnáil phoiblí a thuairisciú go bliantúil. Cuireann Oifig an Ombudsman an rúnaíocht don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil agus an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ar fáil ina hoifigí in 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2. Sonraíonn an tuarascáil úsáid fuinnimh ar fud na hoifige ar fad..

Tuarascáil Bhliantúil 2020 maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh

 

 

Nuashonraithe Samhain 2022