Réamhrá

Cuirtear faisnéis ar fáil duit san Fhógra um Príobháideachas (“an Fógra”) seo duit maidir leis na sonraí pearsanta fút atá á gcoimeád ag Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta (“an Coimisinéir”). 

Léiríonn an Coimisinéir meas iomlán ar an gceart i leith príobháideachais atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) agus an tAcht um Chosaint Sonraí (“an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí”). 

Baintear úsáid san Fhógra seo as téarmaí áirithe a bhfuil ciall ar leith acu faoin Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. Féach an mhír Sainmhíniú san Fhógra seo chun teacht ar mhíniú nó sainmhíniú ar na téarmaí ábhartha.

 

Cé sinn féin?

Cinntíonn an Coimisinéir go gcuirtear an éagóir atá á tabhairt le fios agat faoi bhráid ‘an duine forordaithe’ ceart. Mura soiléir an méid seo, déanfaidh sé cinneadh faoin cén eagraíocht a bheidh san eagraíocht fhorordaithe is cuí nó faoin té a bheidh sa duine oiriúnach eile. Is féidir d’fhostóir a áireamh leis seo i gcúinsí áirithe an-teoranta.

Má dhéanann an Coimisinéir an cinneadh nach bhfuil aon duine cuí forordaithe ann le do thuairisc a sheoladh chucu, féadfaimid déileáil léi mar dhuine forordaithe na rogha deiridh.

Bailíonn agus próiseálann an Coimisinéir faisnéis phearsanta ar a dtugtar sonraí pearsanta nuair a thugann sé faoina ról agus a fheidhmeanna faoi mar a bhforáiltear dó faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2022, arna leasú, agus a ionstraimí reachtúla gaolmhara. Chun críocha na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí, is é an Coimisinéir rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta. 

 

Seirbhísí comhroinnte

Déantar seirbhísí nó saoráidí áirithe ‘intí’ a chomhroinnt idir an Coimisinéir agus Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn. I measc na seirbhísí seo, tá cóiríocht, airgeadas, acmhainní daonna, cumarsáid, cúrsaí dlí agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC).  Comhrialaitheoir é an Coimisinéir agus Oifig an Ombudsman a mhéid atá sonraí pearsanta a bhaineann leis na seirbhísí comhroinnte siúd i gceist.

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid:

Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, ina gcuimsítear Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, Oifig an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn.

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773. 

Guthán: (01) 639 5650. 

Ríomhphost: info@opdc.ie

 

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha againn agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis maidir leis na sonraí atá san Fhógra.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí trí na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid:

Ríomhphost: dataprotection@ombudsman.ie

Guthán: (01) 639 5760 

Seoladh Poist: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773. 

Ainmnítear an tOifigeach Cosanta Sonraí le hOifig an Ombudsman, ina bhfuil an tOmbudsman, Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta, an tOmbudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn.

 

Do shonraí pearsanta agus conas a bhailímid iad

Braithfidh na sonraí pearsanta a choimeádaimid agus an áit as a dtagann siad ar shaghas an idirghníomhaithe a dhéanann tú leis an gCoimisinéir. 

Cuireann tú féin méid an-mhór de na sonraí pearsanta ar fáil atá á gcoimeád againn fút nuair a chuireann tú glao orainn, nuair a sheolann tú litreacha agus ríomhphoist chugainn agus nuair a dhéanann tú cumarsáid eile leis an gCoimisinéir. 

Coimeádaimid do shonraí pearsanta freisin nuair a sholáthair duine eile iad nó a sholáthair duine eile thar do cheann iad, ar a dtugtar tríú páirtithe nó ionadaithe, faoi seach.  Cuirtear sonraí breise faoi seo ar fáil thíos.

 

Daoine a dhéanann teagmháil linn

Coimeádaimid faisnéis (sonraí pearsanta) faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an gCoimisinéir. Áirítear leis na sonraí pearsanta seo, mar shampla, d’ainm agus sonraí teagmhála, sonraí a bhaineann le cuspóir do theagmhála agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

 

Éagóir a Thugtar le Fios

Coimeádaimid sonraí pearsanta faoi dhaoine a thugann éagóir a chreideann siad a thit amach ina n-ionad oibre le fios don Choimisinéir.  Áirítear leis na sonraí pearsanta seo, mar shampla, d’ainm agus sonraí teagmhála, sonraí a bhaineann le do thuairisc, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú.  Is féidir a áireamh leis freisin catagóirí speisialta de shonraí pearsanta a sholáthraíonn tú, mar shampla, sonraí a bhaineann le sláinte.

 

Ionadaithe

Coimeádaimid sonraí pearsanta faoi ionadaithe a thugann le fios go ndearnadh éagóir thar ceann duine eile.  Áirítear leis na sonraí seo d’ainm, sonraí teagmhála agus sonraí a bhaineann leis an gcáil ionadaíoch nó an caidreamh leis an duine a bhfuil an tuairisc á seoladh agat thar a c(h)eann. Áirítear leis, chomh maith, sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

 

Tríú páirtithe

Nuair a bhaineann sonraí pearsanta le duine nár sheol an tuairisc ar aghaidh, tugaimid ‘tríú páirtí’ ar an duine sin. 

Mar thríú páirtí, is féidir do shonraí pearsanta a chuimsiú sna taifid a chuireann an tuairisceoir ar fáil maidir le nochtadh. D’fhéadfaí sonraí pearsanta fút, sonraí pearsanta catagóire speisialta san áireamh, a chuimsiú freisin i gcáipéisí eile a fhaigheann an Coimisinéir, ar nós aighneachtaí, litreacha nó ríomhphost.

 

Imscrúduithe

Tá an chumhacht ag an gCoimisinéir tabhairt faoi athbhreithnithe i gcásanna nach féidir linn ‘duine forordaithe’ nó ‘duine oiriúnach eile’ a aimsiú. I gcaitheamh athbhreithniú den saghas sin, féadfaimid comhfhreagras a fháil ina gcuimsítear sonraí pearsanta, a mbeidh teacht ag an gCoimisinéir air. B’fhéidir go mbeidh na sonraí pearsanta seo fadréimseach agus b’fhéidir go mbeidh sonraí pearsanta catagóire speisialta i gceist leis, ag brath ar chineál an athbhreithnithe. 

 

Daoine a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin

Nuair a thugann duine cuairt ar www.opdc.ie  bailímid eolas caighdeánach loga faoin idirlíon agus sonraí faoi phatrúin iompair cuairteoirí. Déanaimid seo ar chuspóirí staitistiúla chun rudaí a dhéanamh amach, ar nós líon na gcuairteoirí ar na codanna éagsúla de láithreán gréasáin an  Choimisinéara.

Bailímid an fhaisnéis seo ar bhealach nach ndéanann aon duine a shainaithint. Ní dhéanaimid aon iarracht chun teacht ar aitheantais na ndaoine siúd a bhfuil cuairt á tabhairt acu ar ár láithreán gréasáin. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bailíodh ón láithreán seo agus aon fhaisnéis ó aon fhoinse a dhéanann duine a shainaithint go pearsanta.

 

Ríomhphost a sheoladh chuig ár nOifig 

Táimid mar chuid de Líonra an Rialtais, a cheanglaíonn gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí ar líonra atá in ann sonraí, glór agus físeán a láimhseáil. Is féidir linn monatóireacht agus próiseáil a dhéanamh ar aon ríomhphost a sheoltar chugainn, aon cheangaltán ina measc, ar chúiseanna slándála.  Is féidir bogearraí monatóireachta nó blocála ríomhphost a úsáid freisin.

Cuirtear in iúl duit go bhfuil freagracht ort lena chinntiú nach ndéanann aon ríomhphost a sheolann tú an dlí a shárú.

 

Iarrataí reachtúla a dhéantar leis an Oifig seo

Coimeádaimid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla leis an gCoimisinéir, daoine ina measc, mar shampla, a dhéanann iarraidh um Shaoráil Faisnéise (“SF”), iarraidh faoi na Rialacháin RFC nó iarraidh ar rochtain ar shonraí ina n-iarrtar ar thaifid nó faisnéis ón gCoimisinéir, nó iarraidh ar rochtain faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC).  Cuimsítear sna sonraí pearsanta d’ainm agus sonraí teagmhála agus eolas a bhaineann leis an iarraidh reachtúil a rinne tú. 

D’fhéadfaí a áireamh le hiarraidh reachtúil a dhéantar leis an gCoimisinéir freisin sonraí pearsanta faoi dhuine éigin eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh acu.  Cibé acu má tá nó mura bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá, braithfidh saghas na sonraí pearsanta ar an iarraidh.  Is é an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh acu a sholáthraíonn an fhaisnéis seo.

 

Foireann soláthraithe seirbhíse poiblí

Coimeádaimid sonraí faoi Oifigigh Idirchaidrimh um Nochtadh Cosanta nó oifigigh eile sholáthraithe seirbhíse poiblí.  Áirítear leis ainm, sonraí teagmhála agus grád/ról gach oifigigh laistigh den eagraíocht.  Chuir an t-oifigeach nó a (h)eagraíocht na sonraí seo ar fáil nó fuarthas iad ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (ar nós láithreán gréasáin na heagraíochta).

 

Soláthraithe / soláthraithe seirbhíse / daoine eile a dhéanann teagmháil leis an gCoimisinéir

Tá sonraí pearsanta á gcoimeád againn sa chás go ndearnadh teagmháil idir tú féin agus an Coimisinéir maidir le ceisteanna éagsúla, teagmháil ina measc maidir le hearraí nó seirbhísí a sholáthar nó cuirí a sholáthar d’oifig an  Choimisinéara chun cuir i láthair a dhéanamh, chun seimineáir a chur ar siúl, nó chun freastal ar chomhdhálacha.  Áirítear leis na sonraí pearsanta a choimeádtar, d’ainm, sonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis na hearraí nó na seirbhísí, an seimineár, an chomhdháil etc.  Faightear na sonraí pearsanta seo ón idirghníomhú a dhéanann tú linn.

 

Daoine a thugann cuairt ar ár n-oifig

Tá Wi-Fi ar fáil ar an láthair agus is féidir le cuairteoirí é a úsáid. Cuirimid an seoladh agus an pasfhocal ar aghaidh. Cuirimid seoladh an ghléis i dtaifead agus déanaimid seoladh IP a dháileadh go huathoibríoch fad a bhíonn an t-úsáideoir ar an láthair. Cuirimid faisnéis faoi thrácht i gcuntas i bhfoirm láithreán ar tugadh cuairt orthu, an fad ama a caitheadh ar na láithreáin siúd agus an dáta a seoladh/a fuarthas an fhaisnéis sin. Ní iarraimid ort chun comhaontú a dhéanamh ar théarmaí. Ní iarraimid ort ach chun comhaontú a dhéanamh ar an gcaoi nach bhfuil aon fhreagracht orainn ná aon smacht againn ar an úsáid a bhaineann tú as an idirlíon fad a bhíonn tú ar an láthair, agus ní iarraimid ort chun aon chuid de d’fhaisnéis a sholáthar chun an tseirbhís seo a fháil.

 

Seimineáir ghréasáin agus físchomhdhálacha

Nuair a chuireann an Oifig seimineáir ghréasáin nó físchomhdhálacha ar siúl, beidh ainm, uimhir theagmhála agus seoladh ríomhphoist an lucht freastail ag teastáil chun a bhfreastal a éascú. Ní fhoilseoidh an Oifig liostaí toscairí, ach d’fhéadfadh ainmneacha an lucht freastail a bheith infheicthe do dhaoine eile i rith an imeachta. Iarraimid go n-úsáideann an lucht freastail a bhfaisnéis teagmhála, sa chás gur féidir, lena sheachaint sonraí teagmhála pearsanta a bhailiú go neamhriachtanach. Ar an gcuma chéanna, ba cheart don lucht freastail a sheachaint sonraí pearsanta a roinnt in aon áis roinnte ‘comhrá’ mar gheall go bhféadfadh go ndéanfaidh an soláthraí seirbhíse na sonraí sin a phróiseáil.

 Is féidir leis an Oifig seimineáir ghréasáin a thaifeadadh ar mhaithe le cuspóirí faisnéise. Cuirfidh sí fógra roimh ré ar fáil nuair a bhíonn imeacht á thaifeadadh. Déantar taifeadadh íomhá agus fuaime aon láithreoirí a bhailiú le linn imeachtaí a dhéantar a thaifeadadh. Tugtar an rogha don lucht freastail taifeadadh a n-íomhá agus a bhfuaime a roinnt i rith an tseisiúin. Má roghnaíonn siad amhlaidh a dhéanamh, déanfar seo a bhailiú sa taifeadadh freisin. Nuair a dhéantar seisiún ceisteanna agus freagraí faoi mhodhnú a chur ar siúl, is féidir tuairimí an lucht freastail a roghnaíonn páirt a ghlacadh sa seisiún a fhoilsiú agus is féidir le daoine eile iad a fheiceáil ag deireadh an imeachta agus beidh siad mar chuid den taifeadadh freisin.

Ba cheart don lucht freastail a chinntiú go gcloíonn siad lena mbeartais agus a dtreoirlínte féin eagraíochta i dtaobh físchomhdhála, chun gur fios dóibh cén rialacha ar cheart cloí leo agus cén bearta ar cheart tabhairt fúthu chun rioscaí um chosaint sonraí a íoslaghdú. Ba cheart go mbeadh cur amach acu ar bheartas príobháideachais an tsoláthraí seirbhíse chun eolas a fháil faoi conas a dhéanann an soláthraí sin sonraí pearsanta a phróiseáil.

 

Eile

Tá cur síos déanta againn thuas ar na príomhchatagóirí daoine go léir a bhfuil a sonraí pearsanta á gcoimeád againn.  Is féidir linn sonraí a choimeád faoi dhaoine nach dtagann faoi chuimsiú na gcatagóirí seo.  Mar shampla, coimeádaimid sonraí pearsanta ó thráth go chéile faoi dhaoine atá ag freastal ar chruinnithe nó imeachtaí leis an Oifig.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta go léir de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, i gcomhréir leis an reachtaíocht um Chosaint Sonraí. 

 

An méid a n-úsáidimid do shonraí dó agus an bunús dlí

Feidhmeanna faoin Acht um Nochtadh Cosanta

Próiseálaimid do shonraí pearsanta chun gur féidir leis an gCoimisinéir tabhairt faoina fheidhmeanna faoin Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022.

Ní úsáideann an Coimisinéir cinnteoireacht aonair uathoibrithe (i.e. cinneadh a dhéanamh go hiomlán ar bhealach uathoibrithe gan aon bhaint dhaonna a bheith ag duine ann) ná próifíliú (i.e. próiseáil uathoibrithe a dhéanamh ar shonraí pearsanta chun meastóireacht a dhéanamh ar rudaí áirithe faoi dhuine aonair).

I dtéarmaí dlí, tá an úsáid a bhainimid as sonraí pearsanta:

  • riachtanach chun go dtugann an Coimisinéir faoi thasc faoina dtugtar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil a dhílsítear sa Choimisinéir
  • riachtanach ar mhaithe le leas substainteach an phobail, ar bhunús na reachtaíochta um Chosaint Sonraí, atá comhréireach, a léiríonn meas ar bhunús an chirt i dtaobh cosaint sonraí agus a sholáthraíonn bearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta agus leasanna bunúsacha a chosaint.

Tá an chumhacht ag an gCoimisinéir a iarraidh ar dhaoine chun faisnéis áirithe a sholáthar. Nuair a fheidhmíonn an Coimisinéir an chumhacht seo, tá oibleagáid reachtúil ann chun an fhaisnéis a lorgaítear a sholáthar, agus is féidir comhlíonadh a fhorfheidhmiú tríd an gCúirt Chuarda.

 

Riar ginearálta agus oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh

Coimeádaimid faisnéis fút freisin chun freagairt d’iarrataí reachtúla a dhéantar leis an Oifig (ar nós iarrataí ar rochtain faoin Acht SF 2014, an reachtaíocht um Chosaint Sonraí, agus na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Tá sé riachtanach é seo a dhéanamh chun oibleagáidí dlíthiúla na hOifige a chomhlíonadh. 

Déanfaimid staitisticí a bhailiú agus a fhoilsiú freisin ina léirítear faisnéis ar nós an lín tuairiscí a fhaighimid nó an lín atreoruithe a dhéanaimid chuig daoine forordaithe. Ach níl aon sonraí pearsanta sna staitisticí siúd, áfach.  

 

Na daoine a roinnimid d’fhaisnéis leo

Nuair a thugann tú le fios go ndearnadh éagóir, tá orainn a mheas cén comhlacht a seolfaimid do thuairisc chuige. Roinnfimid sonraí pearsanta trí seo a dhéanamh. Seolfaimid do thuairisc iomlán, d’ainm agus do shonraí san áireamh, faoi mar a soláthraíodh iad.

Ag brath ar an idirghníomhú a dhéanann tú leis an gCoimisinéir, roinnimid do shonraí pearsanta leis an duine forordaithe cuí, d’ionadaí; aon ionadaithe dlíthiúla an Choimisinéara agus na cúirteanna. Ní roinntear na sonraí pearsanta siúd ach nuair is gá ar mhaithe le tabhairt faoinár bhfeidhmeanna. 

Ar uairibh, nuair is gá, roinnimid d’fhaisnéis le soláthraithe seirbhíse, aistritheoirí ina measc, mar shampla.  Déanfar an t-aistriú laistigh de cheanglais na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

 

Seirbhísí comhroinnte

Roinneann Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta acmhainní le hOifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, Oifig an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn.  I measc na seirbhísí seo, tá cóiríocht, airgeadas, acmhainní daonna, cumarsáid, cúrsaí dlí agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC). 

Mar gheall ar acmhainn chomhroinnte TFC, is féidir leis na comhlachtaí eile a liostaítear thuas méid teoranta de do shonraí pearsanta (do shonraí teagmhála amháin) a phróiseáil. 

 

Próiseáil lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (an LEE)

Ní gnách nach n-aistreoidh an Coimisinéir sonraí pearsanta lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (an LEE) nó tríú tíortha le cinneadh faoi leordhóthanacht murach go bhfuil comhfhreagras á dhéanamh againn, mar shampla, le custaiméir nó duine a chónaíonn thar lear atá bainteach le fiosrúchán nó gearán. Sa chás go dtagann athrú ar an seasamh seo, comhlíonfaidh an Coimisinéir a chuid oibleagáidí faoi Airteagal 46 den RGCS trí ghlacadh le ceann de na bearta cuí a fhaomhann an Coimisiún Cosanta Sonraí agus an Coimisiún Eorpach lena chinntiú go mbíonn na haistrithe siúd dleathach.

 

A fhaide a choimeádaimid do shonraí pearsanta

Próiseálfaidh an Coimisinéir an fhaisnéis phearsanta a sholáthair tú ar na cuspóirí a dtugtar cuntas orthu san Fhógra agus coimeádfar é de réir ár mbeartais choinneála, ar féidir teacht air ar ár láithreán gréasáin.  Leagtar amach sa bheartas coinneála na tréimhsí ama maidir le cé chomh fada a choimeádann an Coimisinéir faisnéis ar chuspóirí éagsúla, agus mar thoradh ar ár gceanglais dhlíthiúla. Braithfidh an fad ama a gcoimeádaimid do shonraí pearsanta dó ar shaghas na cáipéise nó an taifid ina gcuimsítear na sonraí pearsanta. Ach ní gnách go gcoimeádfaimid do shonraí pearsanta ar feadh níos faide ná bliain amháin, áfach.

 

Do chearta um chosaint sonraí

Tá cearta áirithe agat faoin Reachtaíocht um Chosaint Sonraí.  Is iad do chearta:

 

Do cheart rochtana

Tá an ceart agat a iarraidh orainn chun cóipeanna de d’fhaisnéis phearsanta a thabhairt duit. Bíonn an ceart seo i bhfeidhm i gcónaí. Tá roinnt díolúintí ann, a chiallaíonn go bhféadfadh nach bhfaighfeá an fhaisnéis go léir a phróiseálaimid i gcónaí.

 

Do cheart chun ceartú

Tá an ceart agat a iarraidh orainn faisnéis a cheapann tú a cheapann tú atá míchruinn. Tá an ceart agat freisin a iarraidh orainn chun faisnéis a cheapann tú a cheapann tú atá míchruinn a iomlánú.

 

Do cheart chun scriosta

Tá an ceart agat a iarraidh orainn d’fhaisnéis phearsanta a scriosadh faoi chúinsí áirithe.

 

Do cheart chun próiseáil a shrianadh

Tá an ceart agat a iarraidh orainn próiseáil d’fhaisnéise a shrianadh faoi chúinsí áirithe.

 

Do cheart chun agóid a dhéanamh in aghaidh próiseála

Tá an ceart chun agóid a dhéanamh in aghaidh do shonraí pearsanta a phróiseáil faoi chúinsí áirithe. Má tá do shonraí pearsanta á gcoimeád againn ar bhunús do thoilithe, tá an ceart agat an toiliú sin a aistarraingt ag aon tráth.

 

Do cheart i dtaobh iniomparthacht sonraí

Tá an ceart agat a iarraidh go dtugtar sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhfoirm inaistrithe nó atá inléite ag meaisín.

 

Do cheart chun cur in aghaidh cinnteoireacht uathoibrithe

Tá an ceart agat chun agóid a dhéanamh in aghaidh cinnteoireacht aonair uathoibrithe (i.e. cinneadh a dhéanamh go hiomlán ar bhealach uathoibrithe gan aon bhaint dhaonna a bheith ag duine ann) agus próifíliú (i.e. próiseáil uathoibrithe a dhéanamh ar shonraí pearsanta chun meastóireacht a dhéanamh ar rudaí áirithe faoi dhuine aonair). Ní dhéanann an Coimisinéir aon chinntí trí úsáid a bhaint as bealaí atá go hiomlán uathoibrithe.

Tabhair faoi deara, le do thoil, tagann na cearta seo aníos faoi chúinsí áirithe agus bíonn siad faoi réir díolúintí áirithe. 

 

Do Chearta um Chosaint Sonraí a shrianadh

Tá rialaitheoirí sonraí i dteideal brath ar dhíolúintí áirithe, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar aon iarraidh ar chearta is féidir leat a dhéanamh. Leagtar amach na díolúintí seo sa reachtaíocht um Chosaint Sonraí. Tá an Coimisinéir i dteideal freisin na srianta a chur i bhfeidhm a fhoráiltear in Alt 16B den Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022. Foráiltear in Alt 16B go bhfuil na cearta agus na hoibleagáidí in Airteagal 12 go 22 agus Airteagal 34, agus Airteagal 5 (sa mhéid go gcomhfhreagraíonn aon chinn dá fhorálacha do na cearta agus oibleagáidí in Airteagail 12 go 22), den Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí, agus i dTreoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016, maidir le sonraí ábhartha:

a mhéid agus is gá agus is comhréireach ar na cúiseanna seo a leanas—

  • cuspóirí tábhachtacha leas an phobail i gcoitinne a chosaint, agus
  • an t-ábhar sonraí nó cearta agus saoirse dhaoine eile a chosaint,

agus

a mhéid, agus chomh fada agus, is riachtanach cosc a chur ar iarrachtaí tuairisciú a chosc nó a bhacadh, teacht trasna ar nó moill a chur ar fhiosrú leantach, go háirithe imscrúduithe, nó iarrachtaí le haitheantas daoine tuairiscithe a dheimhniú.

Nuair a shriantar ceart nó oibleagáid, déanfaimid an chúis/na cúiseanna atá leis sin agus an tionchar a imreoidh sé ar d’iarraidh ar chearta a mhíniú.

Más mian leat aon chinn de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil, le do thoil, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí:

Ríomhphost: dataprotection@ombudsman.ie

Seoladh Poist: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773. 

 

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Déanaimid iarracht chun na caighdeáin is airde a bhaint amach nuair a bhíonn faisnéis phearsanta á bailiú agus á próiseáil againn. Má tá ceist agat nó más mian leat gearán a dhéanamh faoin úsáid a bhaineann an Coimisinéir as d’fhaisnéis phearsanta, is féidir leis an Oifigeach Cosanta Sonraí cabhrú leat sa chéad ásc.

Tá an ceart agat freisin chun gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí.   Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí trí na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid:

Láithreán gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Guthán: (0761) 104 800; Íosghlao: 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28. 

 

​Fianáin a úsáid

Úsáidimid uirlis fianán ar ár láithreán gréasáin le toiliú a fháil do na fianáin roghnacha a úsáidimid. Socraítear fianáin atá riachtanach ar mhaithe le feidhmiúlacht, slándáil agus inrochtaineacht, agus ní scriosann an uirlis iad. Is féidir leat níos mó a léamh faoi conas a úsáidimid fianáin, agus conas do roghanna fianán a athrú, ar ár leathanach Fianán.

 

Sainmhíniú

Ciallaíonn toiliú an ábhair shonraí aon léiriú sonrach agus eolach a dhéantar gan srian i dtaobh mhianta an ábhair shonraí a thugann comhaontú le sonraí pearsanta a bhaineann leo a phróiseáil, trí ráiteas nó trí ghníomh soiléir deimhneach.

Rialaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlíthiúil, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a dheimhníonn leis féin nó le comhlachtaí/daoine eile, cuspóirí agus bealaí próiseála sonraí pearsanta; nuair a dheimhnítear i ndlí Aontais nó Ballstáit cuspóirí agus bealaí na próiseála sin, is féidir foráil a dhéanamh i ndlí Aontais nó Ballstáit don rialaitheoir nó do na critéir shonracha lena n-ainmniú.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018: I measc rudaí eile, bronntar éifeacht bhreise san Acht seo ar an RGCS (féach thíos) i limistéir ina gceadaítear solúbthacht Bhallstáit.  Tá an tAcht ar fáil ar líne.

Oifigeach Cosanta Sonraí Ceanglaítear sa RGCS ar roinnt eagraíochtaí chun Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) a ainmniú.  Luaitear in Airteagal 39 den RGCS “beidh na tascanna seo a leanas, ar a laghad,” ag an oifigeach cosanta sonraí:

  1. eolas agus comhairle a sholáthar don rialaitheoir nó don próiseálaí agus do na fostaithe a thugann faoi phróiseáil ar a n-oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo agus de bhun forálacha eile um chosaint sonraí Aontais nó Ballstáit;
  2. monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, comhlíonadh forálacha um chosaint sonraí eile Aontais nó Ballstáit agus bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le sonraí pearsanta a chosaint, freagrachtaí a shannadh, feasacht a mhúscailt agus oiliúint a chur ar an bhfoireann atá bainteach in oibríochtaí próiseála, agus na hiniúchtaí gaolmhara ina measc;
  3. comhairle a sholáthar nuair a iarrtar maidir leis an mheasúnacht tionchair um chosaint sonraí agus monatóireacht a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
  4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
  5. gníomhú mar an pointe teagmhála don údarás maoirseachta maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil, an comhairliúchán a rinneadh roimhe seo ina measc a dtagraítear dó in Airteagal 36, agus chun dul i gcomhairle, sa chás gur cuí, i dtaobh aon cheiste eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha a sainaithníodh nó inaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Rialachán an AE é an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) a bhaineann le cosaint sonraí a tháinig i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.  Tá an Rialachán ar fáil ar líne.

Comhrialaitheoir: Nuair a chomhdheimhníonn beirt rialaitheoirí nó níos mó (féach thuas) cuspóirí agus bealaí próiseála, is comhrialaitheoirí iad.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó inaitheanta (‘ábhar sonraí’); duine atá i nduine inaitheanta nádúrtha ar féidir é/í a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt d’aitheantóir ar nós ainm, uimhir aitheantais, sonraí láithreach, aitheantóir ar líne nó do thoisc amháin nó níos mó a bhaineann go sonrach le haitheantas fisiciúil, fiseolaíoch, géiniteach, meabhrach, geilleagrach, cultúrtha nó sóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó sraith oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna sonraí pearsanta, cé acu ar bhealaí uathoibrithe nó a mhalairt, ar nós bailiú, taifeadta, eagrú, struchtúrú, stórála, oiriúnú nó athrú, aisghabhála, comhairliúcháin, úsáide, nochta trí tharchur, scaipthe nó a chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó measctha, srianta, scriosta nó millte.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta de Shonraí Pearsanta sonraí pearsanta a nochtann bunadh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fhealsúnacha, ballraíocht de cheardchumann, agus sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann le sláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis nó gnéaschlaonadh duine nádúrtha.

 

Cruthaíodh an Fógra Príobháideachais seo i Samhain 2022.