Seachas an suíomh gréasáin seo, tá roinnt acmhainní eile ar fáil le haghaidh eolas ar nochtadh cosanta:

Transparency International Ireland

Tá Transparency International Ireland ina bhall den Líonra Idirnáisiúnta Sceithireachta (Whistleblowing International Network): www.transparency.ie

Soláthraíonn Transparency International Ireland líne chabhrach rúnda agus rochtain ar chomhairle dlí saoir in aisce tríd an Ionad Comhairle Dlí Trédhearcacht: www.speakup.ie

Eolas do Shaoránaigh

Soláthraíonn an suíomh gréasáin um Eolas do Shaoránaigh tuilleadh eolais ar Nochtadh Cosanta ar a leathanach ‘Cosaint do sceithirí: www.citizensinformation.ie

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

D’ullmhaigh an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre cód cleachtais a thugann treoir agus a leagann amach dea-chleachtas chun cabhrú le fostóirí, oibrithe agus a n-ionadaithe an dlí a thuiscint maidir le faisnéis a nochtadh maidir le héagóir san áit oibre agus conas déileáil le nochtadh na faisnéise sin: https://www.workplacerelations.ie

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (Treoracha nuair a tá siad ar fáil)

Nochtadh Cosanta (Sceithire): Liosta de dhaoine forordaithe

Má chinneann tú tuairisc a dhéanamh do ‘dhuine forordaithe’ seachas do d’fhostóir, ba chóir duit a bheith cúramach an duine nó an eagraíocht cheart a roghnú le haghaidh do shaincheist. Mar shampla, má tá sárú á dhéanamh agat ar an dlí um chosaint sonraí, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

Tá liosta de ‘dhaoine forordaithe’ ar féidir leat éagóir a thuairisciú dóibh agus cur síos ar na hábhair is féidir leat tuairisc a dhéanamh dóibh ar shuíomh gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.   

An tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú)

Is é  an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 an reachtaíocht a rialaíonn nochtadh cosanta. Leasaíodh é in 2022 chun bunú Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta a chur san áireamh, i measc rudaí eile.

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann

Sheol Transparency International Ireland (TI Ireland) agus Comhairle Dídeanaithe na hÉireann comhthionscadal dar teideal ‘Speak Up Safely – Support for Vulnerable Workers’. Tá sé mar aidhm acu a chinntiú gur féidir le hoibrithe leochaileacha, lena n-áirítear lucht iarrtha tearmainn agus oibrithe imirceacha, labhairt amach faoi dhálaí neamhshábháilte oibre le leas a bhaint as treoir maidir lena gcearta agus rochtain ar chomhairle dlí saor in aisce: Comhairle Dídeanaithe na hÉireann

Seacáil ár gcuir CCanna chun tuilleadh eolais a fháil